• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Statut Fundacji ART

  W ramach swojej statutowej działalności Fundacja może wspierać inicjatywy instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji społecznych.

  Swoją działalność Fundacja prowadzi poprzez udzielanie doraźnej lub długofalowej pomocy ofiarom przemocy. Prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizuje specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

  Fundacja A.R.T. współpracuje z gronem zróżnicowanych światopoglądowo doświadczonych specjalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego, uwrażliwionych i przekonanych o konieczności udzielania pomocy dzieciom krzywdzonym. Świadomych humanistów, którzy mają wiedzę, odczucia i przekonanie o tym, że zawsze i wszędzie moralną powinnością człowieka jest wspieranie osób słabszych, bezbronnych i zagubionych.

  § 1

  1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja A.R.T.
  2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie Statutu.
  3. Statut Fundacji oraz cel jej działania może ulec zmianie bądź modyfikacji za zgodą Fundatora, jak również Przewodniczącego Rady Fundacji
  4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

  § 2

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Fundatorem jest Agnieszka Tobota.

  § 3

  1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
  2. Minister Pracy i Polityki Społecznej jest ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji.
  3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
  4. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym oraz pieczęciami: okrągłą pieczęcią z logo Fundacji oraz podłużną pieczęcią z danymi Fundacji.
  5. W przypadku stworzenia sekcji sportowych- sekcje sportowe mogą mieć własną nazwę i oznaczenie graficzne co nie stoi w sprzeczności z ust.4 niniejszego paragrafu.

  § 4

  Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

  § 5

  1. Celem Fundacji jest:
  1. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom
  2. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom
  3. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka
  4. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących
  5. Pozyskiwanie funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców dzieci krzywdzonych
  6. rozwój wiedzy z dziedziny gospodarki wolnorynkowej, zasad działania wspólnego rynku europejskiego, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, w tym potrzeb regionów o niższym poziomie rozwoju,
  7. rozwój przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia i rozwoju małych i rodzinnych firm ,
  8. promocja i ochrona zdrowia, rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  9. edukacja, w tym edukacja utalentowanych dzieci z rodzin wiejskich i uboższych,
  10. rozwój świadomości rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci,
  11. upowszechnianie Internetu oraz innych technologii informacyjnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich,
  12. rozwój obszarów wiejskich,
  13. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej, 
  14. pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
  15. pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  16. promocję oraz popularyzowanie kultury upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
  17. inicjowanie aktywności sportowej oraz działań edukacyjnych,
  18. tworzenie sekcji i klubów sportowych,
  19. otaczanie opieką i wsparciem zawodników,
  20. popularyzacja oraz wspieranie zdrowego trybu, życia aktywności fizycznej, poprzez uprawianie sportu,
  21. organizowanie meczy sportowych, organizowanie turniejów, rozgrywek, spotkań towarzyskich, organizowanie akcji edukacyjnych oraz akcji społecznych związanych z popularyzacją sportu, organizowanie turniejów, zawodów, pokazów własnych i innych imprez sportowych,
  22. organizowanie obozów dla zawodników, wyjazdów szkoleniowych dla zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy,
  23. rozpowszechnianie innych materiałów edukacyjnych związanych z inicjowaniem i wspieraniem działań upowszechniających sport oraz propagującym zdrowy tryb życia,
  24. współpracę z innymi podmiotami, których działalność statutowa jest zbieżna z działaniami Fundacji.
  1. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
  1. organizację, współorganizowanie i wspieranie organizowania szkoleń, kursów edukacyjnych, programów edukacyjnych, seminariów, konferencji na temat gospodarki, działalności społecznej, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej skutkom, nowoczesnych technologii informacyjnych, rozwoju obszarów wiejskich, edukacji zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju systemu ochrony zdrowia, ekologii, Unii Europejskiej, kultury fizycznej i sportu, w szczególności w dyscyplinach: piłka nożna lub piłka siatkowa.
  2. finansowanie i współfinansowanie, oraz organizowanie finansowania uczestnictwa w szkoleniach i innych formach studiów, o których mowa pod lit.a, w szczególności na rzecz bezrobotnych, mieszkańców regionów wiejskich oraz dzieci pochodzących z uboższych lub rozbitych rodzin, bądź z innych względów potrzebujących wsparcia, dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo,  organizowanie zajęć sportowych
  3. finansowanie i współfinansowanie, oraz organizowanie finansowania nabywania sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i środków farmakologicznych, dla placówek służby zdrowia oraz dla pacjentów, a także finansowanie i współfinansowanie, oraz organizowanie finansowania procedur medycznych, w szczególności zabiegów chirurgicznych i rehabilitacji pacjentów, sprzętu sportowego, ubrań i obuwia sportowego;
  4. obsługę i współorganizowanie programów pomocowych, krajowych zagranicznych i międzynarodowych, w zakresie obejmującym dziedziny wskazane pod lit.a, w szczególności finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z pożyczek i kredytów Banku Światowego i innych instytucji;
  5. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie organizacji a także  uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących oświatę i wiedzę w dziedzinach, o których mowa pod lit.a, w szczególności targów, imprez wystawienniczych, kulturalno-oświatowych, kulturalno-sportowych, sportowych, oraz programów emitowanych przez środki masowego przekazu, oraz przeznaczonych do rozpowszechniania w inny sposób;
  6. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie działalności wydawniczej w ramach rozpowszechniania wiedzy w dziedzinach wskazanych pod lit.a działalności reklamowej w tym zakresie, oraz działalności wskazanej w § 3 ust. 1 li. v;
  7. uczestnictwo w inicjatywach mających na celu wprowadzanie nowych rozwiązań ustawowych i administracyjnych w zakresie, o którym mowa pod lit.a,
  8. tworzenie i współtworzenie projektów sektorowych i regionalnych w zakresie działań mieszczących się w obszarach wskazanych pod lit.a, a także zagospodarowywanie środków, w tym środków pomocowych przeznaczonych na realizację tych projektów,
  9. współpraca z zagranicznymi osobami i instytucjami zakresie realizacji celów Fundacji.
  10. pozyskiwanie środków finansowych a także wsparcia organizacyjnego na rzecz realizacji działalności, o której mowa w niniejszym ustępie.
  11. organizowanie obozów i imprez sportowych turniejów sportowych, zawodów sportowych, wyjazdów szkoleniowych.

  § 6

  Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich statutowych przedsięwzięć środki finansowe i darowizny, w tym przyznane bądź otrzymane w ramach programów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pożyczki i kredyty Banku Światowego i innych instytucji, o ile mnie jest to sprzeczne z celami Fundacji.

  § 7

  Fundacja może podejmować i prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, pozostającą w związku z realizacją celów Fundacji, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

  § 8

  1. Fundator tj. Agnieszka Tobota może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla przeprowadzenia kontroli.
  2. Zarząd jest zobowiązany przekazać Fundatorowi żądane przez niego informacje dotyczące działalności Fundacji.

  § 9

  1. Majątkiem Fundacji jest kapitał założycielski w wysokości 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) a także inne aktywa, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
  2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
   1. wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny,
   2. dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
   3. dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat, dłużnych papierów wartościowych, dywidend z udziałowych papierów wartościowych.
  1. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie będzie mniejsza niż 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
  2. Fundacja prowadzi obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy krajowej i zagranicznej.

  § 10

  1. Wszelkie aktywa Fundacji mogą być przeznaczone do wykorzystania wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów statutowych, w tym także dla prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i poza jego granicami, w szczególności poprzez:
   1. zakładanie spółek handlowych,
   2. budowę, dzierżawę, najem nieruchomości i oddawania tych nieruchomości w dzierżawę, poddzierżawę, najem lub podnajem, a także obrót nieruchomościami,
   3. prowadzenie działalności w zakresie szkoleń, kursów, organizowania targów i konferencji,
   4. prowadzenie działalności konsultingowej i doradczej,
   5. prowadzenie działalności pośrednictwa zatrudnienia,
   6. prowadzenie działalności budowlanej,
   7. świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
   8. prowadzenie działalności poligraficznej, reklamowej, filmowej, radiowej, wydawniczej,
   9. prowadzenie działalności w zakresie utrzymywania hoteli, pensjonatów, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, szkół artystycznych, szkół sportowych, szkół dla dorosłych, szkół specjalnych, szkół integracyjnych, przedszkoli, żłobków, domów opieki, domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy, domów dziecka, domów opiekuńczo- wychowawczych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
   10. prowadzenie działalności gastronomicznej i turystycznej,
   11. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji,
   12. prowadzenie działalności w zakresie komunikacji i telekomunikacji.

  § 11

  Organami Fundacji są:

  1. Zarząd oraz
  2. Rada.

  § 12

  1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę na roczną wspólną kadencję z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
  2. Z mocy Statutu Fundacji Prezesem Zarządu jest Fundator.
  3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest ustalana jest przez Radę, która nawiązuje z  członkami Zarządu stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, dopuszczalne jest sprawowanie zarządu również bez wynagrodzenia.
  4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę przed końcem kadencji.
  5. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje w razie śmierci lub rezygnacji.

  § 13

  1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
   1. realizacja celów statutowych Fundacji,
   2. administracja majątkiem Fundacji,
   3. prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej,
   4. uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
   5. za zgodą Rady, nabywanie i zbywanie, bądź inne dysponowanie i rozporządzanie, w tym obciążanie, prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
   6. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności Fundacji i rocznych planów finansowych,
   7. za zgodą Rady, tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym przedstawicielstw zagranicznych Fundacji, a także nadawanie im regulaminów organizacyjnych, 
   8. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  3. Zarząd działa zgodnie ze swym Regulaminem uchwalonym przez Radę.
  4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 
  5. Zarząd podejmuje uchwały podczas posiedzeń, w drodze obiegowego podpisywania uchwał, a także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
  6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust.7.
  7. W razie równości głosów „za”, „przeciw” oraz wstrzymujących się, decyduje głos Prezesa. Pozostałe zasady podejmowania uchwał reguluje Regulamin, o którym mowa w ust.3.
  8. Zarząd ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Rady o planowanym posiedzeniu.
  9. Na posiedzeniach Zarządu ma prawo być obecny,  także każdy członek Rady.
  10. Sprawozdania, o których mowa w ust.2 pkt.6 Zarząd przedstawia Radzie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

  § 14

  W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa ). W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.

  § 15

  1. Rada składa się z 1 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego, a w razie, gdy w skład Rady wchodzą co najmniej dwie osoby – także z Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych przez Fundatora na 3-letnią  wspólną kadencję.
  2. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Rady z członkostwem w Zarządzie.
  3. Rada działa zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Fundator, lub osoba upoważniona przez tego Fundatora.
  4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, albo w okresach krótszych na żądanie Fundatora, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady.
  5. O posiedzeniu należy zawiadomić każdego członka Rady i Fundatora co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
  6. Rada podejmuje uchwały podczas posiedzeń, w drodze obiegowego podpisywania uchwał, a także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
  7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust.10 oraz § 18.
  8. Z zastrzeżeniem § 18 ust.2, w razie równości głosów „za”, „przeciw” oraz wstrzymujących się, decyduje głos Przewodniczącego, a w razie nieobecności Przewodniczącego – głos Zastępcy Przewodniczącego. Pozostałe zasady podejmowania uchwał reguluje Regulamin Rady, uchwalony przez Radę.
  9. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora.
  10. Utrata członkostwa w Radzie następuje w razie śmierci lub rezygnacji.

  § 16

  1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
   1. określenie kierunków działalności Fundacji,
   2. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
   3. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
   4. nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,
   5. ustalanie zasad dysponowania prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
   6. zmiana Statutu Fundacji wspólnie z Fundatorem,
   7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz uchwalanie zawarcia, zmiany i rozwiązania umów z członkami Zarządu,
   8. określenie zasad wynagradzania Zarządu,
   9. uchwalanie Regulaminu, o którym mowa w § 13 ust.3 oraz § 15 ust.10 zd. drugie,
   10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   11. udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie, bądź inne zadysponowanie i rozporządzanie, w tym obciążanie, prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
   12. udzielanie zgody na tworzenie i likwidację jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym przedstawicielstw zagranicznych Fundacji, a także zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych,
   13. podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych Radzie przez Zarząd.

  § 17

  1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.
  2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny  o którym mowa w § 12 ust. 3 z członkami Zarządu na podstawie uprzedniej uchwały Rady.

  § 18

  1. Z zastrzeżeniem ust.5, Fundacja może zostać połączona z inną fundacją na podstawie uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. 
  2. Fundacja nie może zostać połączona z inna fundacją, której cele nie dają się pogodzić z realizacja celów statutowych Fundacji.
  3. Fundacja ulega likwidacji w razie uznania przez Radę, że cele statutowe Fundacji zostały osiągnięte bądź, że niemożliwe jest ich osiągnięcie a także w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
  4. Z zastrzeżeniem ust.5, uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. 
  5. Dla podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 i 3 wymagane jest oddanie głosu za uchwałą przez Przewodniczącego Rady. 
  6. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu, a jego funkcje przejmuje likwidator.
  7. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
  8. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zgodne z celami statutowymi, określone jednomyślnie przez Fundatora.

  § 19

  Fundacja jest instytucją, której celem jest realizacja przedsięwzięć społecznie użytecznych. Z tego względu nie jest dopuszczalne dokonywanie przez Fundacje czynności prawnych, których stroną jest osoba spokrewniona z członkiem organu Fundacji, bądź osoba bliska, ani na rzecz takich osób, jeżeli treść stosunku prawnego mającego powstać w rezultacie dokonania takiej czynności prawnej w sposób nieusprawiedliwiony przyznanej korzyści takiej osobie. Dotyczy to w szczególności udzielenia lub obietnicy udzielenia takiej osobie pożyczki, poręczenia, podżyrowania weksla, darowizny na rzecz takiej osoby, umowy dożywocia i tym podobnych.

  Warszawa, dnia  23.05.2013r. Warszawa

  FUNDATOR: Agnieszka Tobota
  PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI: Adam Ołdak