• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  O nas

  Fundacja A.R.T. działa od grudnia 2008 roku. Głównym obszarem działania Fundacji było przeciwdziałanie szeroko rozumianej przemocy: w rodzinie, międzypokoleniowej, rówieśniczej. Stopniowo działania skoncentrowaliśmy na profilaktyce przemocy i przeciwdziałaniu wykluczeniu w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym, na integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz wspieraniu dzieci, młodzieży,  rodzin, seniorów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

  Działalność statutowa Fundacji A.R.T  opiera się na trzech hasłach:

  #Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy

  #Aktywizujemy do działania.

  Działanie realizujemy poprzez:

  1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego oraz zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży,
  2. Wspieranie budowania więzi rodzinnych oraz rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców,
  3. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych, scalających i wspierających rodziny w pokonywaniu trudności,
  4. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia,
  5. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej,
  6. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli,
  7. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji,
  8. Promocję oraz popularyzowanie kultury, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
  9. Organizowanie meczy sportowych, organizowanie turniejów, rozgrywek, spotkań towarzyskich, organizowanie akcji edukacyjnych oraz akcji społecznych związanych z popularyzacją sportu, organizowanie turniejów, zawodów, pokazów własnych i innych imprez sportowych,
  10. Organizowanie obozów dla zawodników, wyjazdów szkoleniowych dla zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy,
  11. Rozpowszechnianie innych materiałów edukacyjnych związanych z inicjowaniem i wspieraniem działań upowszechniających sport oraz propagującym zdrowy tryb życia,
  12. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania,
  13. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych,
  14. Umacnianie potencjału organizacji obywatelskich,

  #Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Działanie realizujemy poprzez:

  1. Poradnictwo specjalistyczne,
  2. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
  3. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom,
  4. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka,
  5. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
  6. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  7. Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne oraz grupy wsparcia.

  #Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

  Działanie realizujemy poprzez:

  1. Tworzenie i wdrażanie kampanii społecznych,
  2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczeństwa lub określonych grup potrzebujących wsparcia,
  3. Organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi
   i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna,
  4. Pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know – how oraz środków pomocowych,
  5. Organizację szkoleń i konferencji,
  6. Tworzenie tematycznych portali internetowych,
  7. Upowszechnianie Internetu oraz innych technologii informacyjnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich,
  8. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem,
  9. Edukacja i wzmacnianie potencjału na obszarach wiejskich,
  10. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej.