• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Partnerzy i Sponsorzy

  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

  ALEXANDER

  Alexander to Partner, który wspiera Festiwal Rodziny i inne wydarzenia Fundacji A.R.T. dla rodzin od ponad 6 lat. W naszej Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej​ również korzystamy z gier i puzzli Aleksandra, bawimy się koralikami, pamiętamy zabawy z kolorowym piaskiem. Grą, w która niezmiennie możemy grać godzinami, jest „Gorący ziemniak”.

  Alexander to rodzinna firma z całkowicie polskim kapitałem, produkująca od ponad 40 lat gry i zabawki edukacyjne dla dzieci. Najważniejszą wartością firmy jest wspólnie spędzany czas w rodzinnym gronie, który buduje pozytywne relacje. Dlatego dostarczamy mądrą, rozwijającą rozrywkę, która wspaniale wpływa na pogłębianie więzi i gwarantuje wszystkim dobrą zabawę. Istotna dla firmy jest także edukacja przez zabawę. Pasja, entuzjazm, kreatywność i wzajemny szacunek są wartościami budującymi relacje pracowników Alexandra. To zespół pasjonatów, który kocha to co robi i dobrze bawi się w swoim towarzystwie, dlatego wymyśla wspaniałe produkty. Prawie wszystkie komponenty dostępne w grach i zabawkach edukacyjnych produkowane są w naszym zakładzie, znajdującym się w Chwaszczynie koło Gdyni.
  Zapraszamy Was na stronę Aleksandra

  PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

  Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalnej oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego jak też edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Równie ważne w działaniach PEDAGOGIUM jest wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczego rozwoju, polegającego na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów tkwiących w osobach niedostosowanych społecznie, osobach wykluczonych społecznie i kulturowo oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych. Działanie to ma na celu stymulowanie przemian tożsamościowych, umożliwiających jednostce adekwatne społecznie funkcjonowanie.

  Fundacja Grupy PKP

  Fundacja Grupy PKP wsparła projekt „Nie bądź cień, weź coś zmień” !

  Założenie projektu to pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, doświadczającym przemocy, alkoholizmu jednego z partnerów. Celem głównym projektu „Nie bądź cień, weź coś zmień” było pobudzenie przeżywających trudności rodzin z dziećmi (rodzice, opiekunowie, dziadkowie) do zmiany swojej sytuacji poprzez wzmocnienie funkcji i więzi rodziny, zapewnienie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Dzięki „przepracowaniu” swoich deficytów ze specjalistą, osoby niesamodzielne są w stanie zobaczyć, że można inaczej i dążyć do usamodzielnienia.

  Wsparcie udzielane było w prowadzonej przez Fundację A.R.T. Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej przy ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111 w Warszawie.

  CEDROB S.A.

  Cedrob S.A. jest największym polskim producentem mięsa drobiowego. Firma kieruje się mottem – „Kto nie rozwija biznesu, ten go straci”. W myśl tej zasady stawia na innowacyjność zarówno w zakresie technologii, jak i produkcji. Jest otwarta na potrzeby rynku, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, nieustannie doskonaląc się.

  Podejmując inicjatywę wsparcia podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną ogłosiła konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój”.

  W 2018 roku Fundacja A.R.T. została laureatem II edycji konkursu grantowego „Wspieramy rozwój” w kategorii „Inicjatywa społeczna” za 5 Festiwal Rodziny Wielopokoleniowej.

  ASOS

  Wspieramy aktywność i edukację seniorów oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS).

  • Rok 2018 – „Seniorzy wiele warci” realizowany wspólnie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
  • Rok 2019 – „Seniorzy wiele warci 2” realizowany wspólnie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

   

   

  Miasto Stołeczne Warszawa

  Miasta Stołeczne Warszawa wspiera działania i inicjatywy Fundacji na rzecz rodzin, dzieci, osób zagrożonych przemocą, uzależnieniem, marginalizacją. W ramach dotacji otrzymanych w otwartych konkursach ofert lub pozyskanych od m.st. Warszawy grantów, realizowaliśmy niżej wymienione projekty:

  Rok 2013:

  Rok 2014:

  Rok 2015:

  Rok 2016:

  Rok 2017:

  Rok 2018:

  •  „Pikniki edukacyjne” inaugurujące 5 Festiwal Rodziny
  • „Rodzinna Klubokawiarnia Praska od nowa”
  • „Jesteś wiele wart 2”
  • „Noc muzeów”
  • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
  • „Młodzi ART-yści”

  Rok 2019:

  •  „Pikniki edukacyjne” inaugurujące 6 Festiwal Rodziny
  • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
  • „Patent na moc” realizowany wspólnie z Fundacją UNA

  Rok 2020:

  • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
  • „Patent na moc” realizowany wspólnie z Fundacją UNA

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  W 2017 roku zrealizowaliśmy kampanię: „Powiedz o TYM” komuś” , której celem było zwiększenie motywacji  ofiar przemocy do szukania pomocy, opowiedzenia o TYM czego doświadczają i zmiany swojej sytuacji życiowej.

  Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
  oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dzięki środkom pozyskanym w ramach FIO zrealizowaliśmy projekty:

   1. Rok 2013: Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych www.spus.edu.pl. Wiedza i umiejętności, które nabyli Uczestnicy w ramach szkoleń ułatwiają pełnienie ról liderów wolontariatu pracowniczego w ich firmach i organizacjach. Wspólny udział w szkoleniach przedstawicieli dwóch sektorów pozwolił także nawiązać porozumienie o współpracy międzysektorowej. W projekcie uczestniczyło 16 osób:  8 przedstawicieli firm i urzędów oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
   1. Rok 2017: „Rodzinna Klubokawiarnia Praska- Centrum Aktywności Lokalnej” realizowany razem z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

   

   

  Projekt dla nas szczególnie ważny gdyż wsparł otwarcie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej https://pl-pl.facebook.com/rodzinnaklubokawiarniapraska/  – miejsca edukacji, wsparcia, rekreacji, integracji lokalnej społeczności w wymiarze między- oraz wewnątrzpokoleniowym.

  Zapisz

  Urząd Pracy m.st.Warszawy

  Fundacja A.R.T. w 2016 roku zrealizowała projekt „Aktywni zawodowo – poszukiwani na rynku pracy”, finansowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

  Celem projektu było: rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Działania projektowe objęły podopiecznych OPS Warszawa Rembertów oraz Warszawa Wawer.

  Cel projektu zrealizowany został poprzez :

  1. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.
  2. Zwiększenie kompetencji życiowych.
  3. Wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych.
  4. Wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń.
  5. Poprawa kondycji psychicznej.
  6. Nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej.
  7. Nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  8. Zwiększenie poziomu własnej motywacji do podjęcia zatrudnienia.
  9. Wzrost umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.
  10. Wzrost umiejętności formułowania/tworzenia dokumentów aplikacyjnych .

   

  jotpeg-up

  Zapisz

  Mentor Polska

  Firma Mentor została założona w 2001 roku. Główną ideą jaka przyświecała założycielom była produkcja urządzeń elektronicznych tj. pracowni językowych oraz systemów konferencyjnych. Misja firmy to:

  • Być dla naszych klientów partnerem i mentorem.
  • Kreować nowe trendy w multimediach dla edukacji.
  • Zdobyć zaufanie klientów przekładając procedury na relacje.

  Pamiętamy o tym w każdych naszych działaniach dlatego jesteśmy postrzegani jako firma stabilna, odpowiedzialna i wspierająca, ciesząca się ogólnym szacunkiem.

  Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dbamy o pracowników i środowisko naturalne. Bliskie naszemu sercu są też problemy lokalnych społeczności. Od kilku lat wspieramy szczecińskie hospicjum, wraz ze stowarzyszeniem Siatkarze dla Hospicjum organizujemy Mecz Gwiazd, z którego wpływy zasilają kasę hospicjum. Ostatnie dwa lata impreza przyciągnęła po 5tys. osób na trybuny.

  Fundacja Legii

  Fundacja Legii w swojej obecnej formie działa od września 2015 roku, współpracując ze świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi, stowarzyszeniami czy placówkami wsparcia dziennego w Warszawie. Oprócz tego realizuje własne projekty i inicjatywy zgodnie ze swoją misją: wyrównywaniem życiowych szans rodzinom z różnych środowisk, aktywizację fizyczną i społeczną poprzez sport oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych. Wśród jej działań warto wymienić akcję  #WszyscyDoWioseł2015, wieloetapową, interdyscyplinarną  Zimę z Legią i Mikołajki jako część pomocy dla młodzieży ze wspomnianych świetlic środowiskowych czy organizowane we współpracy z Fundacją Świat na Tak, edukacyjne Korki z Legią. Fundacja Legii zawsze #GotowaDoPomocy!

  FL rownanie

  Mały Inżynier

  Mały Inżynier od lat zachęca dzieci do nauki poprzez zabawę. Budowanie robotów, eksperymentowanie, programowanie gier czy budowanie prostego robota z silniczka i szczoteczki do zębów to tylko kilka przykładów atrakcji, za pomocą których pomagamy najmłodszym rozwinąć drzemiącą w nich ciekawość świata i nutkę odkrywcy. Zajęcia Małego Inżyniera prowadzimy praktycznie w całym kraju.

  Fundamenti

  Grupa Fundamenti jest firmą ekspercką opartą na polskim kapitale i doświadczeniu współpracujących z nią ludzi. Wyróżnia nas etyczne działanie i indywidualne podejście do Klienta, co owocuje długoterminową współpracą i doskonałymi relacjami biznesowymi. Zawsze stawiamy na efektywność i wysoką jakość usług, czym przyczyniamy się do podniesienia rezultatów biznesowych naszych Klientów.

  Manager na Obcasach

  Portal „Manager na obcasach” został utworzony we współpracy z biznesowym środowiskiem kobiecym. Jego celem jest integrowanie Kobiet Sukcesu poprzez spotkania tematyczne, networking oraz inicjatywy społeczne.